Vybrali jsme téma Podpora vzdělávání napříč outdoorovými sportovními aktivitami a prostřednictvím sportu se zaměřovat na rozvoj dovedností. Věříme, že outdoorové aktivity v přírodě mají velký vliv na rozvoj sebevědomí, přináší radost a výzvy, zlepšují zdraví a kondici. Umožnují rozvoj schopností jednotlivců jako sociální dovednosti, dovednosti pro budování týmu, řešení problémů, komunikační dovednosti, atd.

Strategický dokument The Physical activity strategy for the WHO European Region 2016-2025 byl vytvořen tak, aby pomohl dosáhnout stávajících globálních cílů v oblasti fyzických aktivit, které byly stanovení v globálním akčním plánu WHO pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí v období 2013-2020. V souladu s prioritami stanovenými v globálním akčním plánu strategie EU vyzývá k posílení systémů dozoru a k tomu, aby členské státy pracovaly na konsolidaci, úpravě a rozšíření stávajících vnitrostátních a mezinárodních systémů dohledu nad fyzickou aktivitou s odpovídající úrovní členění.

Fyzická aktivita a sport také umožňují dosáhnout řady cílů udržitelného rozvoje (SDGs), vedle SDG 3 týkajícího se zdraví a “pohody”. Monitorování účasti obyvatel na “PA” a sportu bude důležité při navrhování účinných politik a intervencí pro prevenci nepřenosných nemocí, pro zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti našich měst a komunit a pro podporu míru a rozvoje. V tomto smyslu projekt představuje úzký vztah s evropskými a globálními politikami a strategiemi vyvinutými na podporu “PA” a účasti ve sportu jako určujících faktorů pro zlepšení zdraví a pohody v celé EU.

Fyzická pasivita (neaktivnost) je čtvrtým hlavním rizikovým faktorem úmrtí na celém světě a je odpovědná za 6 % úmrtí na celém světě a za 5–10 % v Evropě.

Vědecké průzkumy prokazují příznivé účinky fyzické aktivity na zdraví. Fyzická aktivita snižuje riziko většiny chronických onemocnění, včetně kardiovaskulárních onemocnění, nadváhy a obezity, cukrovky 2. typu a několika druhů rakoviny. Kromě toho fyzická aktivita zlepšuje muskuloskeletální zdraví a psychickou pohodu. Navzdory důkazům a znalostem o souvislostech mezi fyzickou aktivitou a zdravím je však mnoho Evropanů neaktivních nebo nedostatečně aktivních. Průzkum “Eurobarometr” o zdraví a jídle z roku 2006 ukázal, že lidé tráví v průměru více než šest hodin denně sezením, zatímco průzkum Eurobarometr z roku 2010 o sportu a fyzické aktivitě ukázal, že 34 % respondentů uvedlo, že zřídka nebo nikdy neprovádějí žádné fyzické cvičení nebo se nevěnují aktivně sportu.

Sport/fyzická námaha je tedy jedním ze způsobů fyzické aktivity a zátoveň aktivní pohyb má velký vliv na úroveň zdraví a odolnost vůči nemocem v běžném životě. Ukázalo se, že sportující jedinci s větší pravděpodobností splňují doporučení pro fyzickou aktivitu související se zdravím než ti, kteří nesportují. Kombinace fyzické aktivity a pobytu v přírodě je brána jako aktivita poskytující řadu významných výhod.

Tyto přínosy a sociální dopady spojené s outdoorovými sporty, které byly pro projekt rozděleny do pěti širokých kategorií: fyzické zdraví, duševní zdraví a pohoda, vzdělávání a celoživotní učení, aktivní  a sociální chování, jakožto i další výhody. Průzkumy dále odhalují  mezery u jedinců, které jsou zvláště pak patrné u dlouhodobých účinků, které mohou outdoorové sporty mít na osobní a sociální rozvoj a zároveň je pomoci snižovat.

Kromě toho v průzkumu Eurobarometr z roku 2017 (Evropská komise, 2018) jsou hlavní motivací pro účast ve sportu nebo fyzické aktivitě zlepšení zdraví (54 %) a kondice (47 %). Monitorování tedy může být také účinnou strategií na podporu účasti na fyzické aktivitě a sportu, protože se přísně vztahuje ke zdraví (více než fyzická aktivita) a poskytuje individuální pohled na vlastní vývoj.

Projekt má v konečném důsledku za cíl motivovat lidi k aktivnímu sportu a fyzické aktivitě v přírodě, zejména podporou implementace politických dokumentů Evropské unie (EU) v oblasti sportu a dalších relevantních oblastí politiky, jako jsou doporučení, pokyny, politické strategie a implementace “Doporučení Rady o zdraví posilující fyzické aktivitě (HEPA)”.

Cíl projektu:

  • Vytvořit udržitelnou síť organizací specializovaných na využití outdoorových sportů v přírodě.
  • Sdílet, rozvíjet a vytvářet sbírku osvědčených postupů souvisejících s outdoorovým sportem v kontaktu s přírodou.
  • Vyměňovat si a sdílet nápady a osvědčené postupy v různých partnerských zemích souvisejících s výhodami outdoorových sportů v přírodě.
  • Propagovat a zvyšovat sílu outdoorového sportu v přírodě jako vzdělávacího nástroje pro rozvoj dovedností na lokální, národní i mezinárodní úrovni.
  • Vytvořit příručku s výhodami fyzické aktivity/sportu a získávání “skills” při praktikování outdoorových sportů v přírodě v pěti širokých kategoriích: fyzické zdraví, duševní zdraví a pohoda, vzdělávání a celoživotní učení, aktivní a prosociální chování.
OSIN4SD Uncategorized